Zoek

Dojo-regels

De dojo regels (dojo kun) gelden voor alle deelnemers, leerlingen, ouders/verzorgers/gasten en leraren/trainers van ShoShin.

Om de trainingen zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij je de dojo regels goed door te lezen en je eraan te houden.

Dojo betekent de oefenruimte waar krijgskunsten en vechtsporten worden beoefend.

De vijf regels (dojo kun) van Funakoshi (grondlegger van het karate)

Het woord ‘hitotsu‘ dat steeds aan het begin van een regel wordt gebruikt betekent ‘één’. Funakoshi wilde hiermee aangeven dat er geen volgorde in de vijf leefregels is. De regels verwijzen naar de geestelijke ontwikkeling van de leerling op het gebied van zijn relatie met zichzelf, zijn omgeving, zijn streven, etiquette en geweldloosheid.

 • Streef ernaar je karakter te vervolmaken (Hitotsu, Jinkaku Kansei ni Tsutomoru Koto)
 • Streef naar eerlijkheid en oprechtheid (Hitotsu, Makoto no Michi o Mamoru Koto)
 • Oefen met inzet en doorzettingsvermogen (Hitotsu, Doryoku no Seishin o Yashinau Koto)
 • Respecteer anderen en hun bezittingen (Hitotsu, Reigi o Omonzuru Koto)
 • Onthoud je van brutaal en gewelddadig gedrag (Hitotsu, Kekki no Yu o Imashimuru Koto)

De dojo kun opgesteld door grondlegger Funakoshi zijn leidend. Daar hebben we de volgende invulling aan gegeven.

Erecode van de vechtkunst

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

Gedragsregels

 • Iedereen die traint wordt geacht de dojo kun en de erecode te kennen en zich daaraan te conformeren;
 • Aanwijzingen van de (assistent-)trainers moeten altijd worden opgevolgd;
 • Omkleden geschiedt zoveel mogelijk in de kleedkamer;
 • Niet schreeuwen en niet rennen door de hal, gang of de kleedkamer;
 • Houd rekening met andere huurders in het pand;
 • Het gebruik van een mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de dojo en tijdens de lessen;
 • De voertaal is Nederlands of bij uitzondering Engels;
 • Iedereen zorgt ervoor dat verhuizingen, nieuwe telefoonnummers en e-mailadressen tijdig worden doorgeven via de e-mail (info@shoshin.nl);
 • Het is ten strengste verboden te roken en alcohol te drinken in het gebouw;
 • Discriminatie, (seksuele) intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook (al dan niet via social media) wordt niet geaccepteerd. Dit kan aanleiding zijn voor sancties (bijvoorbeeld ontzegging van het lidmaatschap);
 • Handel in en gebruik van doping/stimulerende middelen zijn op onze sportschool niet toegestaan en zullen direct leiden tot een nader te bepalen schorsing;
 • Wapenbezit is ten strengste verboden en kan leiden tot aangifte bij de politie;
 • Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

Praktisch

 • Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent;
 • Ga vóór de les naar de WC en niet tijdens de les (tenzij medische noodzaak);
 • Neem zo weinig mogelijk dure spullen mee naar de les. Laptops etc. mogen meegenomen naar de dojo;
 • Eten en drinken is niet toegestaan in de dojo (bidon met water is toegestaan, mits dit past binnen de training. Alleen drinken op aanwijzing van de trainer);
 • Het is niet toegestaan de dojo te betreden als de trainer nog niet aanwezig is of de deur is gesloten. Je wacht buiten de dojo in de hal totdat de trainer de deur opent;
 • Kom niet met buitenschoenen de mat op;
 • Houd de dojo, kleedkamers en toiletten schoon;
 • Wachten op de deelnemer kan buiten de dojo in het atrium. Indien je bij Bakkerij Matthijs Boon wilt wachten (binnen in de bakkerij of op het terras) is een consumptie verplicht;
 • Bij ziekte of uitval van de lessen vanuit de organisatie word je zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt zo snel mogelijk een passende oplossing gezocht.

Omgangsnormen

 • Er is respect voor onze trainingspartner (en zijn/haar trainingsniveau), ook buiten en in de kleedkamer;
 • Van iedereen verwachten we een positieve instelling, zowel ten aanzien van jezelf als naar anderen;
 • Je gedraagt je altijd sportief naar elkaar, ook al gedragen anderen zich niet altijd zo;
 • Spreek elkaar kalm en duidelijk aan op onsportief en/of wanordelijk gedrag;
 • Praat tijdens de les niet met elkaar als er iets wordt uitgelegd;
 • Maak geen onnodig lawaai tijdens de les; dit verstoort de les en de concentratie van de overige leerlingen;
 • Iedereen moet met iedereen kunnen samenwerken tijdens de les, ook al is de ander niet je vriend;
 • Ruzies of conflicten kunnen natuurlijk altijd ontstaan, maar dienen vreedzaam te worden opgelost;
 • Vergissen is menselijk en fouten maken mag. Probeer jezelf wel te verbeteren;
 • Ben je (herhaaldelijk) te laat, heb je te lange nagels of gedraag je je ongepast, dan wordt het gesprek aangegaan.

Wat mag je verwachten van de begeleiding (hoofdtrainer, (assistent-)trainer en dojo-assistenten)?

 • De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de trainingen en voor de trainingsmaterialen;
 • De assistent-trainer ondersteunt de hoofdtrainer en geeft instructie aan leerlingen. De dojo-assistent ondersteunt de (assistent-)trainers tijdens de lessen en tussen de lessen door en volgt hun instructies op;
 • De begeleiding heeft respect voor de leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders;
 • De begeleiding zorgt ervoor dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen;
 • De begeleiding brengt de leerlingen passie bij voor de krijgskunsten;
 • De begeleiding ziet er de meerwaarde van in om de krijgskunst/vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van de leerlingen;
 • De begeleiding creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen;
 • De begeleiding houdt gebruik van doping en stimulerende middelen tegen;
 • De begeleiding behandelt elke deelnemer hetzelfde, ongeacht afkomst of trainingsniveau;
 • De begeleiding heeft aandacht voor ‘fair play’;
 • De begeleiding gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de deelnemers;
 • De begeleiding ziet erop toe dat mobiele telefoons/laptops/tablets tijdens de lessen uitstaan;
 • De begeleiding zorgt ervoor dat de huis- en gedragsregels door iedereen nageleefd worden;
 • Bij wanordelijk gedrag van een leerling heeft de hoofdtrainer het recht de betreffende leerling deelname aan of toegang tot de les te ontzeggen.
  De directie heeft tevens het recht om bij wanordelijk gedrag van een leerling in en/of buiten de dojo, de betreffende leerling de toegang tot de dojo voor onbepaalde tijd te ontzeggen;
 • De begeleiding stelt zich open voor feedback van leerlingen en/of ouders/verzorgers.
 • Vrijwilligers en trainers vanaf 18 jaar zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Deze wordt om de 3 jaar opnieuw overlegd.

Aannamebeleid voor trainers, assistenten en vrijwilligers

 • We hebben van tevoren altijd een kennismakingsgesprek.
 • We checken de referenties.
 • We vragen een VOG (Verklaring omtrent Gedrag)  aan en herhalen dat elke 3 jaar.
 • Elke begeleider moet lid zijn van lid van de KBN (Karate-do Bond Nederland). Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 • Elke vrijwilliger en trainer wordt begeleider bekend gemaakt met de gedragsregels (via e-mail).

Vertrouwenspersoon

De vertrouwens(contact)persoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt  voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Onze vertrouwenspersoon is mevrouw H. Feijten. Zij is bereikbaar via vcp@shoshin.nl.

Wat wij van ouder(s)/verzorger(s) verwachten:

 • Mogen de les bijwonen op de aangegeven kijklessen. Wel met gepaste stilte en zonder bemoeienis van de les;
 • Zijn goede supporters en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen;
 • Zorgen ervoor dat de leerling op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd;
 • Zien erop toe dat de leerling zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 • Spreken het eigen kind aan op eventueel wangedrag;
 • Spreken andere kinderen aan op wangedrag, wanneer ouderlijk toezicht ontbreekt;
 • Bemoeien zich niet met de trainingsvisie, lessen en aanpak tijdens de lessen;
 • Gedragen zich sportief richting organisaties, scheidsrechters, coaches, deelnemers en ouders tijdens wedstrijden, examens, trainingen etc.

 Dojo-etiquette

 • Wanneer je de dojo binnenkomt of verlaat maak je een buiging naar de erewand;
 • Ben je te laat, dan mag je niet zomaar de les binnenlopen. Ga dan in stilte op je knieën zitten bij de rand van de mat en wacht je op het teken dat je je bij de les mag voegen (dit i.v.m. de veiligheid en dojo-etiquette);
 • Vechten gebeurt alleen op de mat en nooit op straat. De vechttechnieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf en/of anderen. Je mag nooit deze technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen;
 • Voor en na een oefening maak je altijd een buiging naar je oefenmaatje;
 • Tijdens de les verlaat je pas de dojo, nadat hiervoor toestemming is gegeven door de sensei (hoofdtrainer), sempai (ass. trainer) of dojo-assistent;
 • Leg geen voorwerpen op de Boeddha, dit is geen tafeltje;
 • Aan het begin en einde van de training wordt er gegroet op de volgende wijze:
  • Alle leden gaan tegenover de sensei staan, gerangschikt op graduatie met de hielen naast elkaar en de armen langs het lichaam
  • De sensei gaat eerst zitten; op het commando ‘seisa‘ gaat de rest van de groep zitten
  • Eerst wordt de linker- en daarna de rechterknie op de grond gezet
  • Op het commando ‘mokuso‘ sluit men de ogen (begin meditatie)
  • Op het commando ‘mokuso-yame‘ opent men de ogen (einde meditatie)
  • De leraar draait zich naar de kamize/shomen (erewand waar de foto’s van de (groot)meesters hangen en de principes van de krijgskunsten budo en bushido)
  • Daarna geeft de sempai (assistent-leraar) of de hoogst gegradueerde leerling het commando ‘shomen-ni-rei‘ en men groet de (groot)meesters
  • De sensei gaat staan; op commando ‘geratsu‘ gaat de rest van de groep staan
  • Als iedereen staat volgt nog een staande groet
 • Als de groetceremonie aan het begin van de les al is begonnen en je bent te laat, wacht dan buiten de mat, in stilte. Houd je spullen bij je. Je krijgt vanzelf van de trainer een teken dat je erbij kunt komen zitten. Ga dan op een beschikbare plek zitten, achteraan, zonder verstoringen en praten;
 • De budo terminologie wordt zo snel mogelijk eigen gemaakt.

Karate-gi en obi (= karatepak en band)

 • De gi dient:
  – schoon te zijn en vrij van nare luchtjes;
  – netjes gestreken of gladgestreken te zijn;
  – de juiste lengte te hebben (niet te klein en niet te groot);
  – geen gaten en/of scheuren etc. erin te hebben;
  – geen logo’s van andere sportscholen erop te hebben (behalve gasten);
 • Dames dragen een wit t-shirt met een gesloten hals onder hun gi;
 • Leerlingen moeten zo snel mogelijk leren zelf hun obi te knopen (dus dit niet door ouders/andere leerlingen te laten doen).

 Protectie etc.

 • Een juiste protectie is verplicht; dit om letsel zoveel mogelijk te voorkomen. Dit houdt in: een goed passende mondbeschermer, been/voet/vuistbeschermers en een tok;
 • Zorg ervoor dat je je karatebescherming altijd bij je hebt en klaar hebt liggen in de dojo;
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden. Dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de deelnemer;
 • Heb je niet de juiste protectie (bij je), dan kan het zijn dat je niet mee kunt doen met (bepaalde onderdelen van) de les;
 • Wij adviseren je om tijdens de training en activiteiten geen bril, gehoorapparaten, beugels etc. te dragen. Mocht je hier wel mee gaan trainen dan is dit geheel op eigen risico;
 • Er wordt respectvol en veilig omgegaan met je outfit en overige karate hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld schopkussens en oefenwapens.

Gezondheid en blessures

 • Deelname aan de lessen is alleen toegestaan als de gezondheidstoestand van de deelnemers dat toelaat;
 • Mocht je je niet lekker voelen of een blessure hebben, meld dit dan aan de (assistent-)trainer;
 • Bij besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld voetschimmel, krentenbaard, waterpokken, griep, etc.) is deelname niet toegestaan;
 • Afmelden voor een les

Hygiënische en veiligheidsvoorschriften

 • Een karateka (sporter) dient schoon en vrij te zijn van nare luchtjes;
 • Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt en schoon zijn om verwondingen te voorkomen;
 • De deelnemers verbindt zoveel mogelijk zelf bestaande of tijdens de les ontstane wondjes en verwijdert eventueel bloed van de vloer;
 • Draag geen sieraden tijdens de les zoals armbandjes, oorbellen, kettinkjes, horloges of scherpe voorwerpen zoals haarspelden. Sieraden die niet uit-/afgedaan kunnen worden moeten worden afgeplakt met een pleister of tape (zelf meenemen);
 • Lang haar moet voor de les naar achter gebonden worden met een elastiek of een zachte haarband.