Vraag direct een GRATIS proefles aan!


Algemene Voorwaarden Budoschool Shoshin

Artikel 1 Overeenkomst, opzegging en opzegtermijn

1. Shoshin is een (beschermde) merknaam van Van Hoegee Consulting. Overeenkomsten worden aangegaan met de rechtspersoon Van Hoegee BV. De overeenkomst wordt aangegaan door middel van een online inschrijfformulier waarbij u heeft aangevinkt de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, of een overeenkomst per e-mail waarbij de Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd en van toepassing zijn verklaard. Daarnaast geldt dat, wie een factuur betaalt aan Van Hoegee BV, akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zoals ook op de factuur is vermeld.
2. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis.
3. Een overeenkomst voor budolessen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij per e-mail mededeling te doen, met duidelijke vermelding bij het onderwerp dat het een opzegging betreft. Opzegtermijn voor lidmaatschap van de budoschool omvat 1 maand tegen het einde van de maand. Deze maand wordt reeds betaald bij inschrijving. Gedurende de opzegperiode kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd. Reeds betaald lesgeld wordt enkel terugbetaald voor zover meer betaald was dan de opzegtermijn.
4. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke cursus of individuele begeleiding kan alleen uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus of overeenkomst gestelde voorwaarden. Latere opzegging door de deelnemer voorafgaand aan de cursus leidt tot een verplichte betaling van 50% van het lesgeld. Opzegging na aanvang van de cursus zonder tekortkoming van de kant van Van Hoegee BV leidt ertoe dat het volledige lesgeld verschuldigd is. Ook deze opzegging moet per e-mail gedaan worden, met duidelijke vermelding bij het onderwerp dat het een opzegging betreft.
5. Per augustus kunnen jaarlijks de algemene voorwaarden worden aangepast. Deelnemers die het hier niet mee eens zijn, kunnen opzeggen met de gebruikelijke opzegtermijn van een maand.

Artikel 2. Betaling inschrijf- en lesgeld

1. Iedere deelnemer is, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, inschrijfgeld ad € 20,00 verschuldigd. Dit inschrijfgeld is éénmalig en dient voor de eerste les te worden voldaan. Daarnaast wordt een maand lesgeld betaald; dit is de opzegtermijn.
2. Betaling van het overeengekomen lesgeld van de budoschool vindt plaats per kwartaal en dient vooruit te worden gedaan en wel voor de eerste dag van iedere periode. In geval van inschrijving in de loop van een kwartaal, zal het lesgeld voor dat kwartaal naar rato worden berekend en dit bedrag dient vóór de eerste les te worden voldaan op de wijze zoals hierna bepaald.
3. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te worden gedaan en wel uiterlijk tien werkdagen voor de eerste les van de betreffende cursus.
4. Betaling zal plaatsvinden door middel van overschrijving naar de bankrekening van Van Hoegee BV, NL74INGB0007137791, onder vermelding van de naam van de deelnemer. Van Hoegee BV biedt eventueel voor het gemak van de deelnemer de mogelijkheid tot automatische incasso of betaling per I-deal.
5. Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet is ontvangen, heeft de leraar het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop volgende periode, totdat betaling is geschied of de deelnameovereenkomst is beëindigd.
6. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen. In geval van een ernstige ziekte, blessure of bijvoorbeeld stages in het buitenland, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met Van Hoegee BV. In geval van tijdige ziekte of blessure, van de deelnemer of van begeleiders, wordt de mogelijkheid geboden de les op een ander tijdstip van de week in te halen. Bij langdurige uitval van de begeleiders zal Van Hoegee BV er zelf toe overgaan lesgeld terug te betalen.
7. Er worden geen lessen of cursussen gegeven tijdens officiële feestdagen, op Goede Vrijdag of in schoolvakanties. Tijdelijke stopzetting van de betalingsplicht in verband hiermee is niet mogelijk en niet nodig; vakanties zijn al in de prijs doorberekend en in de zomer worden standaard twee in plaats van drie maanden in rekening gebracht.
8. Wanneer het lesgeld ten onrechte niet wordt voldaan, dan heeft Van Hoegee BV recht op vergoeding van rechtsbijstand en incassokosten, ten bedrage van 15% van de vordering, met een minimum van 150 Euro (40 Euro voor consumenten), of minder indien de BV daadwerkelijk en aantoonbaar aan minder genoeg heeft om de vordering te innen.
9. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld voor de budoschool kan jaarlijks in augustus worden verhoogd. De deelnemer krijgt hiervan ruim tevoren een schriftelijke mededeling. Is hij het niet eens met de verhoging, dan kan hij het lidmaatschap beëindigen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Deelname aan activiteiten van Van Hoegee BV geschiedt in beginsel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer moet daarom altijd zelf ook goed opletten wat hij of zij doet, zowel voor zichzelf als voor anderen. Deelnemers moeten zich ten alle tijden houden aan de Dojo-regels zoals deze in de Dojo zelf duidelijk kenbaar zijn gemaakt. Bij activiteiten op andere locaties dan de eigen Dojo, dienen de vooraf aan de opdrachtgever verschafte locatieregels in acht te worden genomen. Zijn deze regels geschonden dan kan enkel de deelnemer en/of de opdrachtgever aansprakelijk zijn.
2. Budoschool Shoshin van Van Hoegee BV en de individuele begeleiders zijn in geen geval aansprakelijk. Enkel Van Hoegee BV kan eventueel aansprakelijk worden gesteld voor schade, maar maximaal tot het bedrag waarvoor Van Hoegee BV een passende aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ook met betrekking tot producten die eventueel worden gekocht, kan enkel Van Hoegee BV aansprakelijk worden gesteld.
3. De budoschool van Van Hoegee BV is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere eigendommen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte. Ook kan Van Hoegee BV nooit aansprakelijk worden gesteld voor smartengeld of shockschade.
4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld, opzet en nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Van Hoegee BV en/of Van Hoegee Consulting of aan andere deelnemers van de activiteiten van budoschool Shoshin.
5. Als naast Van Hoegee BV wellicht ook een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden (zoals bijvoorbeeld de werkgever die de cursus heeft geadviseerd, de school, een BSO, zorginstelling of doorverwijzer), dan zal de deelnemer altijd eerst proberen de schade te verhalen op deze andere partij.
6. Als de overeenkomst is gesloten door een andere (rechts)persoon, voor een deelnemer (zoals bijvoorbeeld de werkgever voor een werknemer), dan zal deze, indien hij aansprakelijk is gesteld door een deelnemer (de betreffende deelnemer of een andere deelnemer), nooit proberen deze schade op Van Hoegee BV te verhalen, tenzij de betreffende (rechts)persoon niet blijkt te beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering en de verzekering van Van Hoegee BV wel dekking zou bieden.
7. Van Hoegee BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s of filmpjes. Foto’s en films worden nooit gemaakt bij individuele sessies en ook nooit bij activiteiten waarvan deelnemers misschien niet willen dat bekend is dat zij eraan mee doen. Wel worden soms foto’s en films gemaakt bij onder meer budolessen en wedstrijden. Van Hoegee BV gaat ervan uit dat de deelnemers hier geen bezwaar tegen hebben. Is dit wel het geval, dan dienen deelnemers op het moment zelf expliciet aan te geven bezwaar te maken. Dan zal daar rekening mee worden gehouden, maar anders gaat Van Hoegee BV er op grond van deze algemene voorwaarden vanuit dat instemming is verleend.

Artikel 4. Offertes

1. Offertes worden altijd gedaan op naam van Van Hoegee BV. Offertes zijn altijd geldig gedurende 30 dagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Van Hoegee BV is enkel aan de aanvaarding gebonden als dit binnen deze 30 dagen (of de expliciet aangegeven andere termijn) is gedaan, of indien pas later is aanvaard, maar Van Hoegee BV alsnog expliciet en schriftelijk het aangaan van de overeenkomt bevestigt.
2. De prijzen van de offertes zijn altijd exclusief BTW voor bedrijven, en inclusief BTW voor consumenten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Hoegee BV niet om een deel van de overeenkomst te verrichten voor een deel van de prijs, tenzij Van Hoegee BV daar expliciet en schriftelijk mee instemt.

Artikel 5. Relatiebeding

1. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om op basis van deelname en de hierbij opgedane kennis of vaardigheden Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting concurrentie aan te doen. De naam Shoshin mag niet zonder toestemming gebruikt worden.
2. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om deelnemers of medewerkers over te nemen van Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting.

De algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing. Deze algemene voorwaarden kun je ook lezen door op onderstaande link te klikken (PDF). Vervolgens kun je ze opslaan en printen als je dat wilt:

Algemene Voorwaarden Shoshin (25-07-2016)